Syathandana

Side lesikhathi sthandana, mina nawe
Masibhek' emuva ziningi ne'nt' esidlule kuzo
Ngizimisel' uyazibonela nawe
Ayikho into enge ngikwenzele yona

Ungishelile, ngakuqoma, sathandana
Abadala kmele bayazi leyo ndaba
Ngizimisele uyazibonela nawe
Ayikh' int' enge ngikwenzele yona

[Chorus]
Kodwa why kube nzima ukutshela abakini
Uyangithanda (ngifun' ukwazi)
Sthandwa why kube nzim' ukwazis' abakini
Usumtholile (umtholile)
Mina ngibatshelile
Nawe sal' ubatshel' ukuthi syathandana

Ngenz' isinqumo ngenhliziyo yami
Angisabuyel' emuva, never, angeke!
Ngizimisele uyazibonela nawe
Ayikh' int' enge ngikwenzele yona

Kuyabanda ngaphandle, ngen' enhliziyweni yami
Ma kungena'na enhliziy'n yam izokhanya baby
Ngizimisele uyazibonela nawe
Ayikh' int' enge ngikwenzele yona

[Chorus]
Kodwa why kube nzima ukutshela abakini
Uyangithanda (ngifun' ukwazi)
Sthandwa why kube nzim' ukwazis' abakini
Usumtholile (umtholile)
Mina ngibatshelile
Nawe sal' ubatshel' ukuthi syathandana

Mina ngibatshelile, nawe sal' ubatshela
Ukuthi Syathandana